123

5 වසර සඳහා

14

මෙය කාලය සිමා කර ඇති පරික්ෂණයකි. නියමිත කාලය තුළ පිළිතුරු ලිවීමට උනන්දු වන්න.

ඔබට මෙම පරික්ෂණය සඳහා වෙන්ව තිබූ කාලය අවසන්.


‍පිළිතුරු ලිවීමට පෙර ඔබේ ලියාපදිංචිය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මෙහි ඇති තොරතුරු  තහවුරු කරන්න

1 / 50

" දියත " යන වදනයෙහි අර්ථය වන්නේ,

2 / 50

" දෙ+ඇස " යන විසන්ධි පදය සන්ධි වූ විට

3 / 50

" අකුසල් " යන පදයේ 'අ'  අකුර,

4 / 50

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ   උදෘත (''  ")  යටතේ  දක්වා ඇති යෙදුමට  ගැලපෙන තේරුම සහිත වරණය තෝරන්න.

ඔහුට දැන්  " වැලේ වැල්නැති " බව පෙනේ

5 / 50

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ   උදෘත (''  ")  යටතේ  දක්වා ඇති යෙදුමට  ගැලපෙන තේරුම සහිත වරණය තෝරන්න.
පියදාස යනු "උපාසක බළලෙකි"

6 / 50

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ   උදෘත (''  ")  යටතේ  දක්වා ඇති යෙදුමට  ගැලපෙන තේරුම සහිත වරණය තෝරන්න.

නැව "මුහුදුබත් විය"

7 / 50

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ   උදෘත (''  ")  යටතේ  දක්වා ඇති යෙදුමට  ගැලපෙන තේරුම සහිත වරණය තෝරන්න.
සිරිපාල "පොත් ගුල්ලෙකි"

8 / 50

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ   උදෘත (''  ")  යටතේ  දක්වා ඇති යෙදුමට  ගැලපෙන තේරුම සහිත වරණය තෝරන්න.
ඔවුහු අපගැන "ඇහැගහගෙන සිටියහ "

9 / 50

"මව දරුවා නළවයි " යන්න,

10 / 50

" මවගේ" යන නාම පදය ............

11 / 50

" මිනිසාට " යන විභක්ති අර්ථ නාමපදය අයත් වන්නේ,

12 / 50

" මිනිසාට " යන විභක්ති අර්ථ නාමපදය අයත් වන්නේ,

13 / 50

" කරවයි " යන පදය අයත් වන්නේ,

14 / 50

"නැසේවා"  යන පදය,

15 / 50

ආදරයෙන් හෝ අනාදරයෙන් කරණ අණ කිරීම,

16 / 50

" ලියයි " යන පදයේ නිවැරදිධාතු ප්‍රකෘතිය වන්නේ,

17 / 50

"මිනිසුන් විසින් කරන ලදි" මෙහි විසින් යන පදය,

18 / 50

ව්‍යඤ්ජන අකුරන් අන්තයේ යෙදෙන නාම  හඳුන්වන්නේ

19 / 50

ස්වර අකුරක් අන්තයේ ‍යෙදෙන නාම හඳුන්වන්නේ,

20 / 50

" ප " අක්ෂරය අක්‍ෂරය උපදින්නේ (උච්චාරණය කෙරෙන්නේ)

21 / 50

" ළ " අක්ෂරය අක්ෂර වර්ගීකරණය අනුව

22 / 50

සිංහල හෝඩියේ වර්ගාක්‍ෂර ගණනින් කොපමණද?

23 / 50

පණකුරු පසෙක් එද
ලුහු ගුරු බෙයින් දස වේ
ගතකුරු ද විස්සෙක්
වහරට යුහු සියබස

සිඳත් සඟරාවේ එන මෙම විවරණයට අනුව ගතකුරු කීයක් වේ ද

24 / 50

සිදත් සඟරා හෝඩියේ ප්‍රාණාක්‍ෂර කීයද?

25 / 50

සාම්ප්‍රදායික සිංහල හෝඩියේ අකුරු කීයද?

26 / 50

රාහුල හිමියන් විසින් රචිත මහා කාව්‍යයකි

27 / 50

පොළොන්නරු යුගයට පසුව උදා වූ යුගය.

28 / 50

කලිකාල සාහිත්‍ය සර්වඥ පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු යනු.

29 / 50

ජාතක කතාවක අන්තර්ගත ආකෘතික ලක්ෂණයකි.

30 / 50

සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍යයෙහි ස්වර්ණමය යුගය

31 / 50

අපූර්ව වස්තු නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව.

32 / 50

රූපවත්ම උපන්නාට "සාටෝපයට" සිරගෙයක් ලූවා සේ ලූ හ"මෙහි සාටෝපයට යනු.

33 / 50

"නුඹ වහන්සේ මරණ පාසයෙන් බැඳුණු සේක" මෙහි නුඹ යනු.

34 / 50

ජාතක පොත් වහන්සේ සම්බන්ධව නිවැරදිම ප්‍රකාශය.

35 / 50

"චුල්ලන්තේවාසික"චරිතය හමු වන්නේ.

36 / 50

සද්ධර්මාලංකාරය රචනා වූ යුගය.

37 / 50

ධර්මසේන හිමියන්ට සමකාලීන ලේඛකයෙකි.

38 / 50

"පාලි ධම්මපදට්ඨ කතාව" මූලාශ්‍රය කරගෙන රචිත කෘතියයි.

39 / 50

"බැද්දේගම" හමුවන කර්ලිනාහාමි සිළිඳුගේ.

40 / 50

සිළිඳු විසින් බබුන්ට කරන ප්‍රකාශයකි

41 / 50

බැද්දේගම නව කතාවෙහි නොමැති චරිතයකි

42 / 50

" The village in the jungle " කෘතිය සිංහලට පරිවර්තනය කළේ.

43 / 50

නිසදැස් කවියේ පුරෝගාමී කවියා වන්නේ

44 / 50

"සවසට යාමට යි ඔබ උදයට එන්නේමෙහෙම ද ජීවිතේ දිගටම ගත වෙන්නේ" මේ පද්‍යාර්ධය අයත් නිර්මාණය.

45 / 50

සාගර පලන්සූරිය කවියා රචනා කළ නිර්මාණයක් වන්නේ

46 / 50

කොළඹ යුගයේ ප්‍රථම තරංගයේ කවියෙකි

47 / 50

සැළලිහිණි සංදේශය සම්බන්ධව සාවද්‍ය ප්‍රකාශය

48 / 50

"උදුල සොමි කැලුම් නිසයුරු හිමි පුවළ". මෙහි නිසයුරු හිමි යන යෙදුමෙහි අලංකාරය වන්නේ

49 / 50

පරෙවි සන්දේශයේ කතුවරයා.

50 / 50

සිංහල සන්දේශ සාහිත්‍ය‍යෙහි කෙටිම සන්දේශය

Your score is

The average score is 64%

0%

0%
0 votes, 0 avg
18

Wrong shortcode initialized

ඔබට නියමිත කාලය අවසන් වී ඇත. පිළිතුරු ගණනය කෙරෙමින් පවතී. රැඳී සිටින්න.


1 / 50

Read the picture description and choose the word that matches the picture.

Saroja's mother is standing on a .................. cleaning the .....................

2 / 50

Read the picture description and choose the word that matches the picture.

Sroja's father is reading a ........................

3 / 50

Read the picture description and choose the word that matches the picture.

Saroja's little brother has toppled a ....................

4 / 50

Read the picture description and choose the word that matches the picture.

This picture shows Saroja's .............................. at work. 

5 / 50

Read the picture description and choose the word that matches the picture.

The cat is running behind a ....................

6 / 50

Saroja's little brother has a ............................. in his hand. 

7 / 50

Read the picture description and choose the word that matches the picture.

The dog is barking at the ...................... who is at the ........................ 

8 / 50

Read the picture description and choose the word that matches the picture.

Saroja's mother, father and her ............................ are in the picture

9 / 50

Read the passage and answer the questions given below.

What should we accept at the end of a game or match? *

10 / 50

Read the passage and answer the questions given below.

What is the modern generation more interested in?

11 / 50

Read the passage and answer the questions given below.

what is the passage about ?

12 / 50

Read the passage and answer the questions given below.

What do sports give us

13 / 50

Read the passage and answer the questions given below.

Sports teach us .....................................................

14 / 50

Complete the following sentences using correct prepositions.

The bird is flying ......................... the tree. ( from, over, in)

15 / 50

Complete the following sentences using correct prepositions.

Our teacher is ............................ the class now (on, under, in)

16 / 50

Complete the following sentences using correct prepositions.

My friend Rev. Vineetha comes .......................Monaragala (on, from,  in)

17 / 50

Complete the following sentences using correct prepositions.

I usually get up ......................... 5.30 a.m. in the morning ( in, below, at)

18 / 50

Match the questions with the answers.

19 / 50

This note is not in the correct order.

20 / 50

This notice is not in the correct order. Read it and choose the correct order

21 / 50

To Complete the following sentences using the correct pronouns, Select the correct answer.

I met ........................... sister today.

22 / 50

To Complete the following sentences using the correct pronouns, Select the correct answer.

This is .......................... book. 

23 / 50

To Complete the following sentences using the correct pronouns, Select the correct answer.

.................... learn English everyday

24 / 50

To Complete the following sentences using the correct pronouns, Select the correct answer.

He gave ................................ a present

25 / 50

To Complete the following sentences using the correct pronouns, Select the correct answer.

I like ............................ very much.

26 / 50

Find the correct verb form of the following sentences. write  the correct answer.

The chief incumbent ..................... to our temple tomorrow.

27 / 50

Find the correct verb form of the following sentences. write  the correct answer.

Did you ................................ your breakfast?

28 / 50

Find the correct verb form of the following sentences. write  the correct answer.

We are ......................... books at this time.

29 / 50

Find the correct verb form of the following sentences. write  the correct answer.

My father usually ............................. shopping once a week

30 / 50

Find the correct verb form of the following sentences. Write the correct answer.

Arahat Mahinda Thera ............................ in Sri Lanka on Poson poya day.

31 / 50

Complete the following sentences using the correct adjectives.

The chocolate is ..................... than a toffee ( more expensive/most expensive)

32 / 50

Complete the following sentences using the correct adjectives.

Shanthi came first in the race. She is very ..................... (sad/happy)

33 / 50

Complete the following sentences using the correct adjectives.

This is the ..................... story book I have ever read. (more interesting/most interesting)

34 / 50

Complete the following sentences using the correct adjectives.

I like ice cream because it is very ....................... (sweet/bitter)

35 / 50

Complete the following sentences using the correct adjectives.

This baby is really ......................... ( sweet/ Sweeter)

36 / 50

Complete the following sentences using the correct adjectives.

Meena doesn't talk to everyone. She is very .............. (shy/outgoing)

37 / 50

Complete the following sentences using the correct adjectives.

My bag is ....................... than yours.  (bigger/biggest)

38 / 50

Complete the following sentences using the correct adjectives.

The ................ man helped the blind man to cross the road. (kind/kindness)

39 / 50

Complete the following sentences using the correct adjectives.

The market place is .................... (silent /noisy )

40 / 50

Complete the following sentences using the correct adjectives.

My uncle gave me a very .................. bag on my birthday. (prettiest/pretty)

41 / 50

She hurt her leg ..................

42 / 50

The dog barks ........................

43 / 50

The children laughed ......................

44 / 50

They walked out of the house ...................

45 / 50

She meets him ....................

46 / 50

Choose the adverb.

She speaks ....................

47 / 50

My sister plays the piano ..................

48 / 50

John speaks English ...........................

49 / 50

They sang ........................

50 / 50

He treated her ...................

Your score is

The average score is 56%

0%

3 වසර

21

මෙය කාලය සිමා කර ඇති පරික්ෂණයකි. නියමිත කාලය තුළ පිළිතුරු ලිවීමට උනන්දු වන්න.

ඔබට මෙම පරික්ෂණය සඳහා වෙන්ව තිබූ කාලය අවසන්.


Created on

‍පිළිතුරු ලිවීමට පෙර ඔබේ ලියාපදිංචිය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මෙහි ඇති තොරතුරු  තහවුරු කරන්න

1 / 35

පණ්ඩුකාභය රජුගේ උපදේශකයා වූයේ කවුද ?

2 / 35

ආර්යයන් මුලින් ම ලංකාවට පැමිණියේ

3 / 35

අපේ රටේ ප්‍රධාන ජනවර්ගයක් නොවන් නේ,

4 / 35

නොගැලපෙන යුගලය තෝරන්න

5 / 35

නොගැලපෙන යුගල තෝරන්න

6 / 35

නොගැලපෙන යුගලය තෝරන්න

7 / 35

නොගැලපෙන යුගලය තෝරන්න

8 / 35

නොගැලනෙ යුගල තෝරන්න

9 / 35

නොගැලපෙන යුගලය තෝරන්න

10 / 35

නොගැලපෙන යුගලය තෝරන්න

11 / 35

නොගැලපෙන යුගලය තෝරන්න

12 / 35

ඉතිහාසයේ පියා ලෙස  සැලකෙන්නේ

13 / 35

වසර 2500 ක අඛණ්ඩ ඉතිහාසයක් ඉදිරිපත් කරන මහාවංසය දෙවැනි වන්නේ,

14 / 35

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දකුණු අකුධාතුව තැම්පත් කොට මෙරට ඉදිකළ චෛත්‍යය වන්නේ

15 / 35

"ඉතිහාසය හුදකලා විෂයක් නොව විෂයන් සමූහයක මිශ්‍රණයකි" මෙම ප්‍රකාශය කළේ,

16 / 35

අනුරාධපුර යුගයේ බෞද්ධ ආරාම පාලනය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් සෙල් ලිපිය වන්නේ,

17 / 35

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය සඳහා දැනට ඇති පැරණිතම වංශකථාව කුමක් ද?

18 / 35

මව්පිය දූ දරුවන් අතර වන යුතුකම් හා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ‍ඉගැන්වීම් ඇතුළත් සූත්‍රය වන්නේ,

19 / 35

''මාඝාත '' ආඥාව පැනවූ මෙරට රජතුමා වන්නේ

20 / 35

" මත් පැන් පානය කරන්නා කිසි විටෙකත් නො‍හොබී" මෙම ප්‍රකාශය කළ මෙරට පාලකයා වූයේ,

21 / 35

මිහිඳු හිමියන් මෙරට වැසියන්ට පැවිද්ද හා ශාසනික චර්යාව පිළිබඳව පහදමින් දේශනා කළ සුත්‍රය කුමක් ද?

22 / 35

මිහිඳු හිමියන් සාමාන්‍ය ජනයාට ධර්මය දේශනා කිරීමේ දී දුක සැප පිළිබඳ  අන්තර්ගතව දේශනා කළ සූත්‍රය කුමක් ද?

23 / 35

විජය රජුගේ පාලන අගනුවර කුමක් ද?

24 / 35

ශ්‍රී ලංකාව ආක්‍රමණය කළ ප්‍රථම ආක්‍රමණිකයා කවුද?

25 / 35

ශ්‍රී ලංකාවේ දිග කිලෝමීටර්  වලින් පහත දක්වා ඇත.  නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.

26 / 35

" යෙ ඉම දීප පටමය ඉදිය අගත ඉසිකතෙර මහිද තෙරහ ඉහ" යන සෙල්ලිපි පාඨය සහිත සෙල්ලිපය හමු වන්නේ කුමන දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද?

27 / 35

පහත ප්‍රශ්නය සඳහා  නම් හතරක් ලබා දී තිබේ. කවර හේතුවක් නිසා හෝ ඉන් එක්නමක අනෙක් නම් සමග නොගැලපේ.එව නොගැලපීම සහිත වරණය තෝරන්න

28 / 35

පහත ප්‍රශ්නය සඳහා  නම් හතරක් ලබා දී තිබේ. කවර හේතුවක් නිසා හෝ ඉන් එක්නමක අනෙක් නම් සමග නොගැලපේ.එව නොගැලපීම සහිත වරණය තෝරන්න

29 / 35

පහත ප්‍රශ්නය සඳහා  නම් හතරක් ලබා දී තිබේ. කවර හේතුවක් නිසා හෝ ඉන් එක්නමක අනෙක් නම් සමග නොගැලපේ.එව නොගැලපීම සහිත වරණය තෝරන්න

30 / 35

පහත ප්‍රශ්නය සඳහා  නම් හතරක් ලබා දී තිබේ. කවර හේතුවක් නිසා හෝ ඉන් එක්නමක අනෙක් නම් සමග නොගැලපේ.එව නොගැලපීම සහිත වරණය තෝරන්න

31 / 35

පහත ප්‍රශ්නය සඳහා  නම් හතරක් ලබා දී තිබේ. කවර හේතුවක් නිසා හෝ ඉන් එක්නමක අනෙක් නම් සමග නොගැලපේ.එව නොගැලපීම සහිත වරණය තෝරන්න

32 / 35

පහත ප්‍රශ්නය සඳහා  නම් හතරක් ලබා දී තිබේ. කවර හේතුවක් නිසා හෝ ඉන් එක්නමක අනෙක් නම් සමග නොගැලපේ.එව නොගැලපීම සහිත වරණය තෝරන්න

33 / 35

පහත ප්‍රශ්නය සඳහා  නම් හතරක් ලබා දී තිබේ. කවර හේතුවක් නිසා හෝ ඉන් එක්නමක අනෙක් නම් සමග නොගැලපේ.එව නොගැලපීම සහිත වරණය තෝරන්න

34 / 35

පහත ප්‍රශ්නය සඳහා  නම් හතරක් ලබා දී තිබේ. කවර හේතුවක් නිසා හෝ ඉන් එක්නමක අනෙක් නම් සමග නොගැලපේ.එව නොගැලපීම සහිත වරණය තෝරන්න

35 / 35

පහත ප්‍රශ්නය සඳහා  නම් හතරක් ලබා දී තිබේ. කවර හේතුවක් නිසා හෝ ඉන් එක්නමක අනෙක් නම් සමග නොගැලපේ.එව නොගැලපීම සහිත වරණය තෝරන්න

Your score is

The average score is 49%

0%