1

සිප් සවිය මාර්ගගත පරික්‍ෂණය සඳහා පෙනී සිටි සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල සාරාංශක් මෙහි ඇතුළත් කර ඇත. එය බැලීම සඳහා අවසර ලබා දෙනුයේ ලියාපදිංචි සාමාජිකයන් හට පමණි.
ලියාපදිංචි සිසුන්ප, රිවෙනාධිපති හිමිට හෝ පරිවෙනාචාර්ය මණ්ඩලයට  ඒ සඳහා අවකාශ සලසා ගතහැක. මෙහි අනෙක් පස දක්වා ඇති පොරමය හරහා  ඇතුල් වීමට හෝ ලියාපදිංචි විමට හැකිය.

ඔබේ ප්‍රතිඵල මෙතැනින් බලන්න...

  • සිංහල
  • පාලි
  • සංස්කෘත
  • ත්‍රිපි‍ටක ධර්මය
  • ඉංග්‍රීසි
  • ගණිතය
  • දෙමළ

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.