3

15

මෙය කාලය සිමා කර ඇති පරික්ෂණයකි. නියමිත කාලය තුළ පිළිතුරු ලිවීමට උනන්දු වන්න.

ඔබට මෙම පරික්ෂණය සඳහා වෙන්ව තිබූ කාලය අවසන්.


‍පිළිතුරු ලිවීමට පෙර ඔබේ ලියාපදිංචිය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මෙහි ඇති තොරතුරු  තහවුරු කරන්න

1 / 25

වැරදි අදහස දෙන ප්‍රකාශය තෝරන්න

2 / 25

භෞතික පරිසරටය අයත් නොවන අංගයක් වන්නේ

3 / 25

GSP + (ජි.එස්.පී. ප්ලස්) සහනය පිරිනමනු ලබන්නේ

4 / 25

ලෝහමය ඛණිජයකි

5 / 25

'ඕසෝන් ස්ථරය ' ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පිහිටුවා ගන්නාලද සංවිධානය ( සම්මුතිය) වන්නේ

6 / 25

දේශගුණය පාලනය කරන ස්ථානීය සාධකය කි.

7 / 25

එප්පාවල පිහිටා ඇත්තේ  ................... නිධියකි

8 / 25

' නිවර්තන වැසි වනාත්තර'  ........................කලාපයේ පිහිටා ඇත.

9 / 25

මිනිරන් විපරීතකරණය වීමෙන්....................... බවට පත් වේ

10 / 25

ශ්‍රී ලංකා භූමියෙන් .................... ක් වියළි කලාපයට අයත් වේ

11 / 25

හයිබ්‍රිඩ් මොටර් රථ යනු ................... බලයෙන් ධාවනය වන රථයකි

12 / 25

බහුකාර්ය යෝජනාවලියකි.

13 / 25

ගුවන්යානා නිශ්පාදනය කරන ප්‍රමුඛ රටකි.

14 / 25

සුලු අපනයන භෝගයකි

15 / 25

ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර කර්මාන්තයේ ව්‍යාප්තිය අනුව කොටස් .............. කට බෙදේ

16 / 25

"රොකී" කඳුවැටිය පිහිටා ඇත්තේ.

17 / 25

" පාමිර්" සානුව පිහිටා ඇත්තේ

18 / 25

විද්‍යුත් උපකරණ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛ රටවල් දෙකකි.

19 / 25

ජෛව ගෝලයේ  ප්‍රධාන අංග වනුයේ

20 / 25

මධ්‍යම කඳුකරයේ දක්නට ලැබෙන කපොල්ල කි.

21 / 25

සූර්යාගේ සිට පිළිවෙලින් බැලූ විට අඟහරු ග්‍රහයා පිහිටා ඇත්තේ

22 / 25

වර්තමාන ලෝක ජනගහනය වන්නේ

23 / 25

ලොව වානේ නිශ්පාදනයේ ප්‍රමුඛ රටක් වන්නේ

24 / 25

තේ වගාව සඳහා අවශ්‍ය කරන වාර්ෂික වර්ෂාපතනය වන්නේ

25 / 25

ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ලෙස වී වගාකරන රටක් වන්නේ

Your score is

The average score is 55%

0%

සිප් සවිය මාර්ගගත පරික්‍ෂණය සඳහා පෙනී සිටි සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල සාරාංශක් මෙහි ඇතුළත් කර ඇත. එය බැලීම සඳහා අවසර ලබා දෙනුයේ ලියාපදිංචි සාමාජිකයන් හට පමණි.
ලියාපදිංචි සිසුන්ප, රිවෙනාධිපති හිමිට හෝ පරිවෙනාචාර්ය මණ්ඩලයට  ඒ සඳහා අවකාශ සලසා ගතහැක. මෙහි අනෙක් පස දක්වා ඇති පොරමය හරහා  ඇතුල් වීමට හෝ ලියාපදිංචි විමට හැකිය.

ඔබේ ප්‍රතිඵල මෙතැනින් බලන්න...

 • සිංහල
 • පාලි
 • සංස්කෘත
 • ත්‍රිපි‍ටක ධර්මය
 • ඉංග්‍රීසි
 • ගණිතය
 • දෙමළ
 • සෞඛ්‍ය විද්‍යාව
 • සාමාන්‍ය විද්‍යාව
 • ඉතිහාසය
 • භූගෝල විද්‍යාව

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.


ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.